Huishoudelijk reglement

Sporten bij een vereniging en in een team brengt rechten en plichten met zich mee. Om wedstrijden te organiseren zijn scheidsrechters nodig en mensen die de kantine/bar open houden. Ook moet er begeleiding van de teams zijn en moet het materiaal onderhouden worden. De inzet van spelers en soms hun familie is daarbij nodig. Hieronder staan de formele regels die binnen onze club gelden.

Naast deze ongeschreven regels zijn er binnen het honkbal ook ongeschreven regels zoals bijvoorbeeld het niet vernederen van je tegenstander. Het mag er tijdens de wedstrijd hard aan toe gaan maar voor en na de wedstrijd is er sprake van een vriendschappelijke en sportieve sfeer.

Huishoudelijk reglement Honk- en Softbalverenging The Stags

Artikel 1, algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd Honk- en Softbalvereniging The Stags, hierna te noemen “de  vereniging” is bij notariële akte opgericht op 3 november 1969 en is gevestigd te Etten-Leur.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 27 juli 1978.

Artikel 2, leden
a. De vereniging bestaat uit:
– Seniorleden
– Jeugdleden
– Ereleden
– Leden van verdienste
– Slapende “niet-spelende” leden
b. Seniorleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van zeventien jaar hebben bereikt.
c. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van zeventien jaar nog niet hebben bereikt. Onder te verdelen naar:
– BeeBall
– Pupillen
– Aspiranten
– Junioren
d. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Benoeming geschiedt conform artikel 4.3 van de statuten.
e. Slapende “niet-spelende” leden zijn natuurlijke personen die zich bereid hebben verklaard de vereniging (financieel) te steunen.

Artikel 3, het lidmaatschap
1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de verenging te verstrekken inschrijfformulier. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld.
3. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNBSB.
5. Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen moeten hiervan ten minste 1 maand voor het eind van het kalenderjaar schriftelijk mededeling doen aan de secretaris.

Artikel 4, wedstrijdkleding
1. Stags wedstrijdkleding bestaat uit een pet, een overshirt, een ondershirt, een broek, een riem en sokken.
a. De Stagspet is een dichte pet in de kleur navy blauw, voorop staat het Stagslogo (2 kleurig) gedrukt. Deze pet is voor alle leden verplicht, dames mogen ook spelen met een Open Visor Cap.
b. Het overshirt van Stags is wit met een blauwe pinstripe, voorop staat naast de clubnaam Stags het logo gedrukt. Dit shirt is verplicht vanaf de pupillen leeftijd.
c. De broek van Stags is geheel navy blauw. Leden worden aangemoedigd in een lange honkbalbroek te spelen. De broek is verplicht vanaf de pupillen leeftijd.
d. Riem, sokken en ondershirt dienen navy blauw te zijn
2. Voor alle teams geldt dat wijzigingen, aanvullingen en of toevoegingen in welke vorm dan ook slechts zijn toegestaan na goedkeuring door het bestuur.

Artikel 5, rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1.  Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2.  Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3.  Zij hebben, jeugdleden uitgezonderd, het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
4.  Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5.  Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. Als redelijke termijn wordt hierover 6 weken aangehouden.
6.  Zij hebben de plicht het bestuur schriftelijk in kennis te stellen van de verandering van voor de vereniging van belang zijnde persoonlijke gegevens (adres, naam, bankrekening, email-adres, telefoonnummers)
7.  Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
8.  Zij hebben de plicht in wedstrijdverband in de voorgeschreven wedstrijdkleding te verschijnen.
9.  Zij hebben de plicht binnen de vereniging ondersteunende activiteiten als bardiensten (vanaf 18 jaar), onderhoudswerkzaamheden en scheidsdiensten e.d. te verrichten.
10. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNBSB.
Het niet nakomen van deze verplichtingen kan sancties tot gevolg hebben, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 6, overtredingen
1.  In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, danwel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2.  Het bestuur is bevoegd artikel 6 lid 1 te sanctioneren, ingevolge artikel 6.1.d en artikel 7 van de Statuten, door leden en jeugdleden te schorsen dan wel te ontzetten uit het lidmaatschap.
3.  Straffen opgelegd door de strafcommissie van de KNBSB, dienen door de leden zelf te worden betaald.
4.  Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 7, bestuur
1.  Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2.  Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a.  de algemene leiding van zaken;
b.  de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c.  het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d.  benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

Artikel 8, het dagelijks bestuur
1.  De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2.  Taken van de voorzitter:
a.  geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
b.  is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
3.  Taken van de secretaris:
a.  voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
b.  heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van  verenigingswege zijn toevertrouwd;
c.  zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d.  zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
e.  houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
4.  Taken van de penningmeester:
a.  beheert de gelden van de vereniging;
b.  zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c.  houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d.  voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e.  brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 9, bestuursverkiezing
1.  Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Hij/zij kan zich herkiesbaar stellen. Het rooster van aftreding wordt door het bestuur vastgesteld.
2.  De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de Algemene Ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de
mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
3.  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de
desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 10, commissies
1. Het bestuur heeft de mogelijkheid om tijdelijke commissies/werkgroepen in te stellen.
2. Er zijn in principe vier vaste commissies, te weten:
a.  Jeugdcommissie
b.  Evenementencommissie
c. Clubhuiscommissie
d. Technische commissie
3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

Artikel 11, contributies
1. a.  Leden, jeugdleden, niet-spelende leden en leden van verdienste zijn contributie verschuldigd.
b.  Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
c.  Niet-spelende leden die een team trainen en/of coachen zijn geen contributie verschuldigd.
d.  Spelende leden die een team trainen en/of coachen genieten een korting van 50% op hun verschuldigde contributie. Per team kunnen maximaal twee personen van deze regeling gebruik maken. Het bestuur zal op advies van de Technische Commissie besluiten wie voor deze korting in aanmerking komt en de penningmeester informeren.
2.  In individuele gevallen kan het bestuur een aangepaste regeling treffen.
3.  Jaarlijks vindt door de ALV, op voorstel van het bestuur, de vaststelling plaats van contributiebedragen voor het komende seizoen.
4.  Contributiebetaling kan enkel via automatische incasso geschieden waarbij het lid de keuze heeft de contributie te voldoen per jaar of per kwartaal. Contributie opslag bij betaling per kwartaal: € 2 per kwartaal
5.  Indien het lid niet aan zijn contributieverplichtingen voldoet volgt een schriftelijke aanmaning verhoogd met een verplicht te betalen boete welke binnen 15 dagen betaald dient te zijn. Indien wederom niet aan de gestelde termijn is voldaan volgt een tweede schriftelijke     aanmaning met opnieuw een boete. Tevens kan tot directe uitsluiting van trainingen en of wedstrijdactiviteiten worden overgegaan. Conform de statuten kan dan ook tot royement worden overgegaan.

Contributieoverzicht  seizoen 20161
Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 19 december 2015

Verdeling contributie 2016   Bond*   Club*
Vanaf 18 jaar ‘Senioren’ € 213,00 € 57,65 € 155,35
Jeugd t/m 17 jaar ‘Junioren’ € 183,00 € 25,10 € 157,90
Jeugd t/m 15 jaar ‘Aspiranten’ € 163,00 € 25,10 € 137,90
Jeugd t/m 12 jaar ‘Pupillen’ € 143,00 € 25,10 € 117,90
Jeugd t/m 9 jaar ‘BeeBall’ € 113,00 € 14,80 € 98,20
Recreanten € 113,00 € 29,90 € 83,10
Slapende ‘niet spelende’ leden € 41,00 € 17,50 € 23,50


* De kolommen ‘Bond’ en ‘Club’ laten de opbouw van het contributiebedrag zien.

Contributie opslag bij kwartaal incasso: € 2 per kwartaal

Artikel 12, gebouwen van de vereniging
1.  De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2.  Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3.  Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 13, reizen
1.  Voor het vervoer van en naar trainingen en wedstrijden dienen de teamspelers, of in geval van jeugd, de ouders of verzorgers zelf zorg te dragen. De vereniging aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
2.  De organisatie en afstemming van het vervoer naar uitwedstrijden zullen in de regel door commissie, coach, trainer of begeleiding van het team worden opgezet.
3.  De vereniging heeft voor haar leden en jeugdleden via de KNBSB een aanvullende ongevallen verzekering afgesloten.

Artikel 14, sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 15, wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 1/2 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 1/2 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 16, slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na verspreiding onder de leden.
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 29 december 2012.
1 Vastgesteld in de algemene vergadering van 19 december 2015.

Namens het bestuur van Honk- en Softbalvereniging The Stags.
De voorzitter:       De secretaris:

  1. Pigmans       N. Kandel
HSV the Stags